M100型
        空间:100M独立网站空间
        邮局:无
        脚本:php/Html
        数据库:赠送10MB
        可选线路:BGP多线/美国/香港
年付:168
M200型
        空间:200M独立网站空间
        邮局:无
        脚本:ASP.NET/ASP/PHP
        数据库:赠送20MB
        可选线路:BGP多线/美国/香港
年付:288
M500型
        空间:500M独立网站空间
        邮局:无
        脚本:ASP.NET/ASP/PHP
        数据库:赠送50MB
        可选线路:BGP多线/美国/香港
年付:368
G01型
        空间:1000M独立网站空间
        邮局:无
        脚本:ASP.NET/ASP/PHP
        数据库:赠送100MB
        可选线路:BGP多线/美国/香港
年付:498
G02型
        空间:2000M独立网站空间
        邮局:无
        脚本:ASP.NET/ASP/PHP
        数据库:赠送200MB
        可选线路:BGP多线/美国/香港
年付:588
G03型
        空间:3000M独立网站空间
        邮局:无
        脚本:ASP.NET/ASP/PHP
        数据库:赠送300MB
        可选线路:BGP多线/美国/香港
年付:698
香港M100型
        空间:100M独立网站空间
        邮局:无
        脚本:ASP.NET/ASP/PHP
        数据库:赠送10MB
        可选线路:香港
年付:168
香港M200型
        空间:200M独立网站空间
        邮局:无
        脚本:ASP.NET/ASP/PHP
        数据库:赠送20MB
        可选线路:香港
年付:368
香港M500型
        空间:500M独立网站空间
        邮局:无
        脚本:ASP.NET/ASP/PHP
        数据库:赠送50MB
        可选线路:香港
年付:488
香港G01型
        空间:1000M独立网站空间
        邮局:无
        脚本:ASP.NET/ASP/PHP
        数据库:赠送100MB
        可选线路:香港
年付:568
香港G02型
        空间:2000M独立网站空间
        邮局:无
        脚本:ASP.NET/ASP/PHP
        数据库:赠送200MB
        可选线路:香港
年付:668
香港G03型
        空间:3000M独立网站空间
        邮局:无
        脚本:ASP.NET/ASP/PHP
        数据库:赠送300MB
        可选线路:香港
年付:768
12个产品 1 
选择三六互联的优势
三六互联12年网络运维经验,提供全年24小时无休技术在线支持服务。
云计算技术
企业级云计算平台,基于虚拟数据中心技术,以更高性能、更快交付、更低成本重定义云时代的网络、存储和安全
负载均衡
集合多台主机的服务能力,可以随时实现水平扩展、系统扩容,增加对外业务服务能力,有效避免单点故障。
服务器性能监控
监控服务器CPU、内存、硬盘等使用情况和性能,可根据客户要求提供最近一月历史报告。
流量监控
为客户提供实时、历史流量监控服务,以便客户对业务应用使用带宽进行分析
服务器安全检测
为客户服务器提供入侵检测与防护、漏洞扫描、流量清洗、病毒防范、系统加固、安全管理服务、数据存储备份等
专属工程师服务
由专属工程师负责跟进和处理故障,并对故障进行分析和总结。7×24小时专业工程师,全天守候。